Четвер, 20 Січня
Shadow
Головна » Актуально » » Славута може стати частиною регіонального плану управління відходами Хмельниччини

Славута може стати частиною регіонального плану управління відходами Хмельниччини

Славута може стати частиною регіонального плану управління відходами Хмельниччини

Нещодавно до Славути завітали представники розробки Регіонального плану управління відходами. Як заз­на­чи­ла прес­служ­ба Сла­вутсь­ко­го МВК, з ек­спер­та­ми спілкувався місь­кий го­ло­ва Ва­силь Си­дор. До­лу­чи­ли­ся до об­го­во­рен­ня й пред­став­ни­ки де­пу­татсь­ко­го кор­пу­су та ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту місь­кра­ди.

Такий план управління відходами на Хмельниччині фінансується та підтримується міжнародною компанією SEURECA. Експерти підкреслили, що у представників Славутської громади є серйозні напрацювання в даній галузі. Так, місто має уго­ду про спів­ро­біт­ниц­тво у нап­рямку по­вод­ження з ТПВ з су­сід­ні­ми гро­ма­да­ми: Бе­рез­дівсь­кою, Ган­но­піль­ською, Ула­ша­нівсь­кою та Кру­пець­кою.

– При­єм­но, що на­мі­ри Сла­ву­ти та ближ­ніх те­ри­то­рі­аль­них гро­мад по­мі­че­ні роз­робни­ка­ми Ре­гі­ональ­но­го пла­ну, по­за­як пи­тан­ня уп­равлін­ня від­хо­да­ми не мо­же бу­ти ло­каль­ним, а має ви­рі­шу­ва­ти­ся й на ви­щих рів­нях. Ли­ше за та­кої спів­пра­ці мо­же­мо до­сяг­ти ме­ти, — коментує Ва­силь Си­дор.

Популярні пости