Вівторок, 27 Вересня
Shadow
Головна » Актуально » » У 2021 році в Україні збільшиться пенсійний вік

У 2021 році в Україні збільшиться пенсійний вік

У 2021 році в Україні збільшиться пенсійний вік

У 2021 році українці, щоб вийти на пенсію, повинні мати загальний стаж роботи не менше 28 років. Реш­ті до­ве­деть­ся або до­ку­по­ву­ва­ти стаж, або пра­цю­ва­ти до 63, або 65 ро­ків. Про це йдеть­ся в за­ко­ні «Про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жавне пен­сій­не стра­ху­ван­ня».

Як заз­на­чає Глав­ком, йдеть­ся са­ме про той пе­рі­од ро­бо­ти, ко­ли з за­ро­біт­ної пла­ти спла­чу­ва­ли­ся внес­ки до Пен­сій­но­го фон­ду.

Кому доведеться працювати до 65 років?

Ук­ра­їн­цям, у яких бу­де від 15 до 18 ро­ків ста­жу. Та­ких в Ук­ра­їні — аб­со­лют­на мен­шість. Як по­яс­ни­ла стар­ша на­уко­ва спів­ро­біт­ни­ця Ін­сти­ту­ту де­мог­ра­фії та со­ці­аль­них дос­ліджень Лі­дія Тка­чен­ко, нас­тупно­го ро­ку по­си­лен­ня ви­мог іс­тотно на ук­ра­їн­ців не впли­не. Од­нак, уже че­рез 2–4 ро­ки но­вов­ве­ден­ня по­мі­тять ба­га­то 60-річ­них.

Кому доведеться працювати до 63 років?

Тим ук­ра­їн­цям, у яких є від 18 до 28 ро­ків ста­жу. Кіль­кість тих, хто зму­ше­ний бу­де пра­цю­ва­ти до 63 ро­ків, пос­ту­по­во збіль­шиться до 40 % від усіх 60-річ­них. Діз­на­ти­ся, як бу­дуть рос­ти ви­мо­ги, мож­на оз­найомив­шись із ін­фогра­фі­кою. Як­що у вас не вис­та­чає ста­жу, є кіль­ка ва­рі­ан­тів:

1. Докупити стаж

Як­що ку­пу­ва­ти вже в 60 ро­ків, то вар­тість кож­но­го мі­ся­ця бу­де ра­ху­ва­ти­ся за фор­му­лою: дві мі­ні­маль­ні зар­пла­ти пом­но­жи­ти на 22 %. З січ­ня 2021-го це 2 640 грн. Як­що вам не вис­та­чає 5 ро­ків ста­жу, ви не пра­цю­єте і вам 55 ро­ків, ви мо­же­те доб­ро­віль­но пла­ти­ти вне­сок до Пен­сій­но­го фон­ду. Його роз­мір бу­де мен­ше 22 % мі­ні­маль­ної зар­пла­ти. З січ­ня 2021-го це 1320 грн.

2. Дочекатися нового пенсійного віку

Ще один ва­рі­ант: про­дов­жи­ти пра­цю­ва­ти, по­ки ви не от­ри­ма­єте вип­ла­ту. Та­кож вар­то від­зна­чи­ти, що тим­ча­со­ві пен­сії, які до 2021 ро­ку приз­на­ча­ли­ся піс­ля 60 ро­ків і до до­сяг­нення но­во­го пен­сій­но­го ві­ку, вже не ді­ють.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.