П’ятниця, 26 Травня
Shadow
Головна » Актуально » » У Нетішині діти загиблих бійців отримали нагороди

У Нетішині діти загиблих бійців отримали нагороди

У Нетішині діти загиблих бійців отримали нагороди

30 груд­ня 2020 року до Не­ті­ши­на за­ві­та­ли пред­став­ни­ки Гро­мадсь­кої спіл­ки Все­ук­раїнсь­ко­го війсь­ко­во-ци­віль­но­го об’єд­нання «Бойове бра­терс­тво Ук­раїни» Пет­ро і Ма­рія Ски­би, щоб ви­ко­на­ти по­чес­ну мі­сію — пе­ре­да­ти імен­ні ку­ло­ни «Бать­ківсь­ке сер­це» ді­тям, бать­ки яких за­ги­ну­ли в ро­сійсь­ко-ук­раїнсь­кій війні.

Як по­ві­до­мив від­діл з ор­га­ні­за­ційних пи­тань апа­ра­ту ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди, під час за­хо­ду, який від­бувся у се­сійній за­лі місь­кої ра­ди, рід­ним за­гиб­лих Сер­гія Кар­пенка, Рус­ла­на Ло­сін­ця, Ро­ма­на Мар­ти­ню­ка, Дмит­ра По­ля­ко­ва, Ва­лен­ти­на Тро­яна, вру­чи­ли сріб­ні імен­ні ку­ло­ни та сма­ко­ли­ки. До кож­но­го ку­ло­ну ви­пи­са­но імен­не пос­відчен­ня, а на зво­рот­но­му бо­ці обе­ре­гу на­не­се­но ім’я та пріз­ви­ще за­гиб­ло­го.

Не­хай цей ку­лон ста­не справ­жнім обе­ре­гом, що суп­ро­вод­жу­ва­ти­ме ді­тей уп­ро­довж всього жит­тя і на­ди­ха­ти­ме на доб­рі спра­ви,— пе­ре­да­ючи рід­ним за­гиб­лих обе­ре­ги, заз­на­чив ко­ор­ди­на­тор спіл­ки у Хмель­ницькій об­ласті Пет­ро Ски­ба.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.