Вівторок, 7 Лютого
Shadow
Головна » Актуально » » У Шепетівці підліток на три доби пішов з дому

У Шепетівці підліток на три доби пішов з дому

У Шепетівці підліток на три доби пішов з дому

Днями Ше­пе­тівсь­ке район­не уп­равлін­ня по­лі­ції отримало заяву 58-річ­ної меш­канки міс­та про те, що її 15-річний онук 3 дні то­му пі­шов з до­му та не по­вер­та­єть­ся.

Юнак з собою мо­біль­но­го те­ле­фо­ну не мав та не повідомляв рід­ним про на­мі­ри пі­ти з до­му. По­шу­ки хлоп­ця ус­клад­ню­ва­лись че­рез те, що його ма­ти не звер­та­лась по до­по­мо­гу до по­лі­ції. Як ви­яви­лось, хло­пець не впер­ше йшов з дому.

Шукали зниклого спів­ро­біт­ни­ки кар­но­го роз­шу­ку, юве­наль­ної пре­вен­ції та сек­тору ре­агу­ван­ня пат­руль­ної по­лі­ції. Пра­во­охо­рон­ці вста­но­ви­ли знайомих та дру­зів хлопця, про­во­ди­ли роз­шу­ко­ву ро­бо­ту, пе­ре­ві­ри­ли вок­за­ли та ін­ші гро­мадсь­кі міс­ця.

Під­літка знай­шли не­по­да­лік від міс­ця про­жи­ван­ня.

Ос­танню до­бу він гу­ляв міс­том, а до то­го — був у дру­зів, пе­рі­одич­но по­вер­тався до­до­му за­но­чу­ва­ти на го­ри­щі бу­дин­ку. Свій вчи­нок по­яс­нив тим, що не хотів за­ли­ша­тись вдо­ма. Про­тип­равних дій від­носно не­пов­но­літнього не вчи­не­но, — по­ві­до­мляє Ше­пе­тівсь­ке район­не уп­равлін­ні по­лі­ції.

По­лі­цей­ські по­вер­ну­ли вті­ка­ча до­до­му. З його ма­тір’ю провели про­фі­лак­тичну ро­бо­ту. Жінку притягнуть до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті за не­на­леж­не ви­ко­нан­ня бать­ківсь­ких обов’яз­ків.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.