Вівторок, 7 Грудня
Shadow
Головна » Актуально » » У Шепетівці створять екстрену диспетчерську службу для тепломереж

У Шепетівці створять екстрену диспетчерську службу для тепломереж

У Шепетівці створять екстрену диспетчерську службу для тепломереж

Екстрена диспетчерська служба працюватиме онлайн та обслуговуватиме й інші комунальні структури міста. Рішення про це прийняли члени виконкому на черговому засіданні 18 лютого.

Це означає, що буде створена відповідна служба для спільної і оперативної взаємодії між громадянами міста та відповідними службами, які повинні усувати аварії та несправності на лініях тепломереж.

Ме­тою ді­яль­нос­ті служ­би є в опе­ра­тив­но­му ре­жи­мі, ці­ло­до­бо­во прий­ма­ти вхід­ні дзвін­ки від меш­канців для вре­гу­лю­ван­ня пи­тань, які пот­ре­бу­ють не­гай­но­го втру­чан­ня з бо­ку структурних під­розді­лів місь­кої ра­ди та ко­му­наль­них під­при­ємств міс­та. В пер­шу чер­гу мова йде про екс­тре­ні си­ту­ації: про­ри­ви во­доп­ро­від­них та ка­на­лі­за­цій­них ме­реж, пошкодження мереж теп­ло­пос­та­чан­ня, пе­ре­бої у пос­та­чан­ні елек­тро­енер­гії, розгерметизація ка­на­лі­за­цій­них лю­ків то­що, — йдеть­ся у по­ві­дом­ленні Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди.

Ця служба працюватиме на базі платформи «Відкрите місто». В режимі реального часу жителі міста матимуть змогу повідомити про аварії та інші проблеми з системами тепломережі.

Популярні пости