Середа, 19 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » У Славуті жила Леся Українка

У Славуті жила Леся Українка

У Славуті жила Леся Українка

Цього року виповнюється 150 років з дня народження видатної поетеси Лесі Українки. В історії збереглись достовірні факти її перебування в Шепетівці та Славуті, де вона проходила лікування.

Зокрема, в Ге­ог­ра­фіч­но­му по­каж­чи­ку до фун­да­мен­таль­ної пра­ці Оль­ги Ко­сач-Кри­ви­нюк «Ле­ся Ук­ра­їн­ка. Хро­но­ло­гія жит­тя і твор­чості» (Нью-Йорк, 1971) і Ге­ог­ра­фіч­но­му по­каж­чи­ку до пра­ці М. О. Мо­ро­за «Лі­то­пис жит­тя та твор­чості Ле­сі Ук­ра­їн­ки» (Ки­їв, 1992 р., стор.629-630) міс­то Сла­ву­та зга­ду­єть­ся ли­ше один раз під 1888 ро­ком. Тоді Ле­ся Ук­ра­їн­ка з бать­ком їха­ли до Оде­си, щоб прой­ти курс лі­ку­ван­ня на Хад­жи­бе­ївсь­ко­му ли­ма­ні.

Во­ни їха­ли за­ліз­ни­цею від Ко­ве­ля че­рез Кі­вер­ці, Луцьк, Рів­не, Здол­бу­нів, Сла­ву­ту, Ше­пе­тів­ку. Вра­жен­ня від до­ро­ги опи­са­ні в І-IV по­езі­ях цик­лу «По­до­рож до мо­ря». Сла­ву­та зга­ду­єть­ся в пер­шо­му вір­ші:

Пе­ре­до мною ки­ли­ми чу­до­ві
На­ту­ра сте­ле — тем­нії лу­ги,
Сла­ву­ти крас­ної бо­ри сос­но­ві
І Слу­чі рід­ної ве­се­лі бе­ре­ги

(Ле­ся Ук­ра­їн­ка, Тв. в 12-ти т., Т.1., К., 1975, ст. 92)

Ймо­вір­но, Ле­ся Ук­ра­їн­ка з своїм другом Кли­мен­том Квіт­кою та його ро­ди­ча­ми пе­ре­бу­ва­ла в Сла­ву­ті орієнтовно з дру­гої де­ка­ди лип­ня до кін­ця пер­шої декади сер­пня 1904 ро­ку.

При­най­мні один твір «Спо­гад з Єв­па­то­рії», да­то­ва­ний за ав­тогра­фом 27 липня 1904 ро­ку, Ле­ся Ук­ра­їн­ка на­пи­са­ла в Сла­ву­ті, ко­ли ду­шу за­по­ло­ни­ли спо­га­ди про лю­бо­го бра­та Ми­хай­ла.

Окрім цього, збереглась фотокартка, на якій зображена поетеса в колі близьких друзів. Цю фотографію передав до Во­линсь­ко­го краєзнавчого та лі­те­ра­тур­но-ме­мо­рі­аль­но­го му­зею Лесі Ук­ра­їн­ки в Ко­ло­дяз­но­му директор Славутського історичного музею Станіслав Ковальчук.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.