П’ятниця, 26 Травня
Shadow
Головна » Актуально » » Вакцина проти COVID-19: вартість для українців

Вакцина проти COVID-19: вартість для українців

Вакцина проти COVID-19: вартість для українців

Україна закупляє вакцину проти коронавірусу за ціною, як і більшість країн світу. Про це й­деться на сай­ті МОЗ.

— Пер­ший до­го­вір Ук­ра­їна під­пи­са­ла з ком­па­ні­єю «Сі­но­вак», яка здо­бу­ла ав­то­ри­тет у всьому сві­ті. Ці­на, за якою Ук­ра­їна ку­пує 1 до­зу вак­ци­ни у цього ви­роб­ни­ка, ста­но­вить 504 грив­ні. Та­ка вар­тість вак­цин про­ти COVID-19 ці­єї ком­па­нії  для пе­ре­важ­ної біль­шос­ті кра­їн є прий­нят­ною, — під­крес­лив очіль­ник МОЗ Мак­сим Сте­па­нов.

Та­кож Мі­ністр за­ува­жив, що вар­тість вак­цин де­яких ін­ших ви­роб­ни­ків МОЗ поки не має пра­ва оз­ву­чу­ва­ти че­рез жорс­ткі кон­трактні пра­ви­ла що­до не­роз­го­ло­шен­ня ін­форма­ції.

— Мо­жу за­пев­ни­ти, що во­ни приб­лизно в та­ко­му ді­апа­зо­ні цін, за яки­ми ку­пує вак­ци­ни увесь світ, — уточ­нив Мак­сим Сте­па­нов.

Заз­на­чи­мо, що Мі­ніс­терс­тво охо­ро­ни здо­ров’я ще з трав­ня 2020 ро­ку роз­по­ча­ло пе­ре­го­во­ри зі сві­то­ви­ми топ­-ви­роб­ни­ка­ми, сві­то­ви­ми іні­ці­ати­ва­ми що­до вак­цин про­ти COVID-19. Вже до­сяг­ну­ті до­мов­ле­нос­ті з гло­баль­ною іні­ці­ати­вою COVAX і є під­тверджен­ня що­до пос­та­чан­ня в Ук­ра­їну 8 млн доз вак­цин про­ти COVID-19 у кін­ці I — на по­чат­ку II квар­та­лу 2021 ро­ку.

— Пи­тан­ня от­ри­ман­ня вак­цин про­ти COVID-19 пе­ре­бу­ває на пос­тій­но­му кон­тро­лі Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни Во­ло­ди­ми­ра Зе­ленсь­ко­го. Мак­си­маль­но ін­тегро­ва­но і за­лу­че­но до цих пе­ре­мо­вин Мі­ніс­терс­тво за­кор­донних справ на сво­єму рів­ні, яке ви­ко­рис­то­вує всі мож­ли­ві дип­ло­ма­тич­ні ка­на­ли. Бо за­без­пе­чен­ня вак­ци­на­ми — пи­тан­ня на­ці­ональ­ної без­пе­ки, і так са­мо в усьому сві­ті ним зай­ма­єть­ся ке­рів­ниц­тво дер­жа­ви. У сві­ті в чер­зі на вак­ци­ни сто­їть по­над 7 млрд лю­дей, а по­туж­ності з ви­роб­ниц­тва цих вак­цин є об­ме­же­ни­ми, — на­го­ло­сив Мак­сим Сте­па­нов.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.