П’ятниця, 2 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Яка зарплата чекає освітян у 2021 році

Яка зарплата чекає освітян у 2021 році

Яка зарплата чекає освітян у 2021 році

З 1 січня 2021 року заробітна плата працівників освіти збільшиться на 20%. А порівняно з квітнем 2020 року, в грудні 2021 зарплата буде вже на 30% більшою. Про це й­деться на Уря­до­во­му пор­та­лі.

Також Міністр освіти підготував законопроєкт, згідно з яким у разі захворювання на коронавірус працівників освіти, а також науковців, вони будуть отримувати компенсації і соціальні гарантії від держави.

— Ця про­по­зи­ція по­год­же­на і ми че­ка­ємо від Пре­зи­ден­та вне­сен­ня її до Пар­ла­мен­ту. Я ду­маю, що ко­ли Пар­ла­мент зап­ра­цює, Пре­зи­дент вне­се цю про­по­зи­цію, — під­крес­лив Мі­ністр.

Та­кож Сер­гій Шкар­лет роз­по­вів, що бюд­жет ос­ві­ти на 2021 рік у пер­шо­му чи­тан­ні був най­більшим з 2012 ро­ку.

— Ми от­ри­ма­ли плюс 50–100 % за всі­ма по­каз­ни­ка­ми, стат­тя­ми й суб­венці­ями. Ті ско­ро­чен­ня, які від­бу­лись між пер­шим і дру­гим чи­тан­ням, за­ле­жать не від то­го, що в нас заб­ра­ли кош­ти. А від то­го, що збіль­шен­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти з 1 лип­ня бу­ло пе­ре­не­се­но на 1 груд­ня. Тоб­то, це опе­ра­цій­на різ­ни­ця. В ос­ві­ти май­же ні­чо­го не заб­ра­ли. Заб­ра­ли 500 міль­йонів, тоб­то, ка­пі­таль­ні ви­дат­ки. Але я впев­не­ний, що впро­довж 2021 ро­ку змо­же­мо де­що на­до­лу­жи­ти, пев­ним чи­ном пе­ре­роз­по­ді­ли­ти бюд­жет, і ми за це бу­де­мо бо­ро­ти­ся, — на­го­ло­сив Мі­ністр ос­ві­ти і на­уки Ук­ра­їни.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.