Понеділок, 27 Травня
Shadow
Головна » Новини ТГ » Ізяславська ТГ » » Житель Ізяславщини сплатить штраф за вилов риби

Житель Ізяславщини сплатить штраф за вилов риби

Житель Ізяславщини сплатить штраф за вилов риби

Гро­мадсь­кий ін­спек­то­р з охо­ро­ни дов­кілля по те­ри­то­рії Хмель­ницької об­ласті зат­ри­ма­в жителя Ізяс­лавщи­ни, який ви­ловлював ри­бу в р. Го­ринь поблизу с. Пут­ринці. Чоловік застосовував за­бо­ро­не­ні зна­ряд­дя­ ло­ву, а саме сіт­ку та 4 ме­та­ле­виі «па­ву­ки».

На рибалку скла­ли про­то­кол про вчи­нен­ня ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня за ч. 2, 4 ст. 85 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня (гру­бе по­ру­шен­ня пра­вил ри­баль­ства).

За скоєне пе­ред­ба­чається від­по­ві­даль­ність у виг­ля­ді нак­ла­ден­ня штра­фу з кон­фіска­ці­єю зна­рядь і за­со­бів вчи­нен­ня пра­во­по­ру­шен­ня, які є при­ват­ною влас­ністю по­руш­ни­ка, та не­за­кон­но до­бу­тих вод­них жи­вих ре­сур­сів. Про це повідомляє Дер­жавна еко­ло­гіч­на ін­спек­ція на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.