Понеділок, 18 Жовтня
Shadow
Головна » Актуально » » «Хмельницькгаз» може відключити Славуту від газопостачання

«Хмельницькгаз» може відключити Славуту від газопостачання

«Хмельницькгаз» може відключити Славуту від газопостачання

«Хмельницькгаз» направив повідомлення до «Сла­вутсь­ке ЖКО», в якому вказується вимога, згідно з якою необхідно відключити котельні від газопостачання. В повідомленні вказано, що «Сла­вутсь­ке ЖКО» має сплатити кошти за пос­лу­ги за сі­чень 2021 ро­ку, які ще не бу­ло на­да­но ко­му­наль­но­му під­при­ємс­тву.

Вка­за­ні ви­ще за­хо­ди в сьогод­нішніх умо­вах є не­вип­равда­ни­ми та став­лять під заг­ро­зу ро­бо­ту ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва — на­да­ва­ча пос­луг з теп­ло­пос­та­чан­ня на­се­лен­ню міс­та і бюд­жетних ус­та­нов, в то­му чис­лі, й со­ці­аль­ної сфе­ри, яке і так пе­ре­бу­ває у нап­ру­же­но­му фі­нан­со­во­му ста­но­ви­щі. Так, борг на­се­лен­ня за спо­жи­те теп­ло ста­ном на 01.12 складає 13 970,222 тис. грн! А ще ма­ємо борг дер­жа­ви пе­ред ко­му­наль­ним під­при­ємс­твом (різ­ни­ця в та­ри­фах) — 7 827,700 тис. грн, — на­го­ло­шу­єть­ся у по­ві­дом­ленні прес­-служ­би.

Від­по­від­но до Пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни № 217 «Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку роз­по­ді­лу кош­тів, що над­хо­дять на по­точ­ні ра­хун­ки з спе­ці­аль­ним ре­жи­мом ви­ко­рис­тання для про­ве­ден­ня роз­ра­хун­ків з га­ран­то­ва­ним пос­та­чаль­ни­ком при­род­но­го га­зу» май­же 80% от­ри­ма­них за теп­ло кош­тів ав­то­ма­тич­но роз­щеплю­ють­ся на ра­хун­ки пос­та­чаль­ни­ків при­род­но­го га­зу та теп­ло­ге­не­ру­ючих ор­га­ні­за­цій. Са­ме ж під­при­ємс­тво от­ри­мує близь­ко 20 %. Як заз­на­ча­ють у Сла­ву­ті, цього не вис­та­чає на­віть на за­ро­біт­ну пла­ту пра­ців­ни­кам.

Популярні пости