Неділя, 24 Жовтня
Shadow
Головна » Актуально » » У Полонному брати судилися через спадщину матері

У Полонному брати судилися через спадщину матері

У Полонному брати судилися через спадщину матері

Полонський суд розглянув позов місцевого жителя, який звернувся, щоб вирішити спір між ним та братом. У справі йшлося про спадок матері, яка заповіла земельні паї одному з братів, без відома іншого.

Чоловік, який пішов у суд, розказав, що у 2018 році відкрилась спадщина для нього та його двох сестер. Проте, коли він пішов до нотаріуса, щоб оформити всі документи спадку, то дізнався, що земельні паї мати відписала його братові.

Ма­тір за­по­ві­ла на­леж­ні їй зе­мель­ні ді­лян­ки (паї) пло­щею 3,3347 га і 3,4192 га на те­ри­то­рії Кус­то­вець­кої сіль­ської ра­ди По­лонсь­ко­го району. Між позивачем і від­по­ві­да­чем ви­ник спір що­до спад­ку­ван­ня 3,4192 га.

Також позивач у суді висловив сумніви щодо того, чи у заповіті стоїть підпис саме його матері. Ос­кіль­ки ма­те­рі на час скла­дан­ня за­по­ві­ту бу­ло 86 ро­ків, во­на ма­ла проб­ле­ми зі здо­ров’ям, пот­ре­бу­ва­ла сто­роннього дог­ля­ду, а її ді­єз­датність не пе­ре­ві­ри­ли.

Основним свідком під час судового засідання стала жінка, яка на момент складання заповіту обіймала посаду секретаря сільської ради. Вона розказала, що спадкодавиця була її знайомою і саме вона попросила зіставити заповіт. Оскільки жінці було 86 років, вона не могла поставити чіткий підпис. Для пос­відчен­ня за­по­ві­ту жін­ки пок­ли­ка­ли трьох од­но­сель­ців, ві­до­мос­ті про яких є на тек­сті. За­по­віт ого­ло­шу­ва­ли вго­лос, за­ува­жень не бу­ло.

До­во­ди ж по­зи­ва­ча та його пред­став­ни­ка не знай­шли сво­го під­тверджен­ня під час су­до­во­го роз­гля­ду спра­ви.

Тому По­лонсь­кий район­ний суд ух­ва­лив рі­шен­ня від­мо­ви­ти в по­зо­ві про виз­нання нік­чемним пра­во­чи­ну за­по­ві­ту та зас­то­су­ван­ня нас­лідків не­дій­снос­ті нік­чемно­го пра­во­чи­ну.

Популярні пости