Четвер, 20 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » На які пільги і виплати у Славуті можуть розраховувати учасники бойових дій

На які пільги і виплати у Славуті можуть розраховувати учасники бойових дій

На які пільги і виплати у Славуті можуть розраховувати учасники бойових дій

На найвищому рівні в Україні учасники бойових дій захищені згідно з За­ко­ном Ук­ра­їни «Про ста­тус ве­те­ра­нів вій­ни, га­ран­тії їх со­ці­аль­но­го за­хис­ту». Зокрема, учасники війни мають право на 75-відсоткову знижку при оплаті житлово-комунальних послуг.

Від­по­від­но до Пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни № 719 від 19.10.2016 ро­ку «Пи­тан­ня за­без­пе­чен­ня жит­лом де­яких ка­те­го­рій осіб, які за­хи­ща­ли не­за­леж­ність, су­ве­ре­ні­тет та територіальну ці­ліс­ність Ук­ра­їни, а та­кож чле­нів їх сі­мей» спря­мо­ву­єть­ся суб­венція з державного бюд­же­ту міс­це­вим бюд­же­там для за­без­пе­чен­ня жит­лом.

У міській раді Славути повідомили, що у них на обліку пе­ре­бу­ває 448 учас­ни­ків бойових дій АТО/О­ОС, 32 осо­би з ін­ва­лід­ністю внаслідок вій­ни АТО/О­ОС, 2 учас­ни­ки вій­ни АТО/О­ОС та 19 чле­нів сім’ї за­гиб­лих (по­мер­лих) учас­ни­ків АТО/О­ОС.

Так, ко­мі­сі­єю з роз­гля­ду за­яв про вип­ла­ту гро­шо­вої ком­пенса­ції при ви­ко­нав­чо­му ко­мі­те­ті Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди за пе­рі­од з груд­ня 2016 ро­ку по гру­день 2019 ро­ку прий­ня­ті рішення про вип­ла­ту гро­шо­вої ком­пенса­ції для прид­бання жит­ла 6 гро­ма­дя­нам, а са­ме: ма­те­рі за­гиб­ло­го вій­сько­вос­лужбов­ця — 430,9 тис. грн; сім’ї за­гиб­ло­го військовослужбовця — 595,7 тис. грн; та 4-м осо­бам з ін­ва­лід­ністю внас­лі­док війни ІІ гру­пи на за­галь­ну су­му 4 148,5 тис. грн.

Крім того, учасники антитерористичної операції на сході України можуть розраховувати на психологічну підтримку, а також безкоштовне оздоровлення у санітарно-курортних закладах.

Що­ро­ку вип­ла­чу­єть­ся ра­зо­ва гро­шо­ва до­по­мо­га, пе­ред­ба­че­на За­ко­ном Ук­ра­їни «Про статус ве­те­ра­нів вій­ни, га­ран­тії їх со­ці­аль­но­го за­хис­ту». У 2020 ро­ці про­ве­де­но вип­ла­ту для ве­те­ра­нів та чле­нів сі­мей за­гиб­лих з чис­ла АТО/О­ОС:

  • особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи — у розмірі 3640,00 грн для 22 осіб на суму 80080,00 грн;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи — у розмірі 3160,00 грн для 5 осіб на суму 15800,00 грн;
  • учасникам бойових дій — у розмірі 1390,00 грн для 328 осіб на суму 455920,00 грн;
  • членам сімей загиблих (померлих) — у розмірі 900,00 грн для 14 осіб на суму 12600,00 грн;
  • учасникам війни — у розмірі 570,00 грн для 3 осіб на суму 1710,00 грн.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.