П’ятниця, 24 Травня
Shadow
Головна » Актуально » » На Шепетівщині відкрили міжконфесійну молитовну кімнату для довічників

На Шепетівщині відкрили міжконфесійну молитовну кімнату для довічників

На Шепетівщині відкрили міжконфесійну молитовну кімнату для довічників

На Шепетівщині у Зам­ко­вій вип­равній ко­ло­нії від­бу­ло­ся від­крит­тя між­конфе­сій­ної мо­ли­тов­ної кім­на­ти для за­суд­же­них до до­віч­но­го поз­бавлен­ня во­лі, які від­бу­ва­ють по­ка­ран­ня на ба­га­то­міс­но­му сек­то­рі для три­ман­ня за­суд­же­них до до­віч­но­го поз­бавлен­ня во­лі.

З ме­тою ре­алі­за­ції Стра­те­гії ре­фор­му­ван­ня пе­ні­тен­ці­ар­ної сис­те­ми на пе­рі­од до 2026 ро­ку та її ре­алі­за­ції у 2022–2023 ро­ках, а та­кож з ме­тою за­без­пе­чен­ня ре­лі­гій­них пот­реб та ду­хов­но­го зба­га­чен­ня за­суд­же­них від­бу­ло­ся від­крит­тя між­конфе­сій­ної мо­ли­тов­ної кім­на­ти, — по­яс­ни­ли у вип­равній ко­ло­нії.

Вда­ло­ся це ре­алі­зу­ва­ти зав­дя­ки плід­ній спів­пра­ці священнослужителів Хрис­ти­янсь­кої цер­кви «Ски­нія» міс­та По­лон­но­го, представників Хмель­ницького об­ласного від­ді­лен­ня Все­ук­ра­їнсь­кої бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Все­ук­ра­їнсь­ка ме­ре­жа лю­дей, які жи­вуть з ВІЛ/СНІД» та «Асо­ці­аці­ї хрис­ти­янсь­ких Цен­трів Ре­абі­лі­та­ції осіб, за­суд­же­них від нар­ко­ти­ків та ал­ко­го­лю», свя­щен­нослу­жи­те­лів Пра­вос­лавної цер­кви Ук­ра­їни та ре­лі­гій­ни­х ор­га­ні­за­ці­й, які вза­ємо­ді­ють з ус­та­но­вою.

В об­лашто­ва­но­му при­мі­щен­ні бу­ло про­ве­де­но ре­мон­тні ро­бо­ти та уком­плек­то­ва­но всі­ма не­об­хідни­ми пред­ме­та­ми для про­ве­ден­ня ре­лі­гій­них зус­трі­чей та та­їнств се­ред за­суд­же­них, – додали у колонії.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.