Неділя, 26 Травня
Shadow
Головна » Актуально » » На Славутчині прокуратура виявила порушення під час публічних закупівель

На Славутчині прокуратура виявила порушення під час публічних закупівель

На Славутчині прокуратура виявила порушення під час публічних закупівель

Хмель­ницька об­ласна про­ку­ра­ту­ра ос­каржує ре­зуль­та­ти пуб­лічної за­ку­пів­лі на су­му 7,5 млн грн. Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба про­ку­ра­ту­ри.

Прокуратура виявила порушення під час публічних закупівель робіт із капітального ремонту цен­тру на­дан­ня со­ці­аль­но-куль­тур­них та ад­мі­ніс­тра­тив­них пос­луг на те­ри­то­рії но­вовс­тво­ре­но­го Ше­пе­тівсь­ко­го району (на Сла­вут­чи­ні).

У липні 2020 року відповідна сільська рада уклала договір із фізичним лицем, за умовами якого останній мав провести капітальний ремонт приміщення. Ці роботи були оцінені у суму в 7,5 млн.грн.

Ра­зом з тим вста­нов­ле­но, що під час тен­дерної про­це­ду­ри за­мов­ни­ком від­хи­ле­но більш ви­гід­ні про­по­зи­ції реш­ти учас­ни­ків. Зап­ро­по­но­ва­на ці­на ін­ших суб’єк­тів гос­по­да­рю­ван­ня бу­ла мен­шою на 210 тис. грн.

Ре­агу­ючи на ви­яв­ле­ні по­ру­шен­ня та ді­ючи на за­хист ін­те­ре­сів дер­жа­ви, Хмель­ницька об­ласна про­ку­ра­ту­ра у су­до­во­му по­ряд­ку ви­ма­гає виз­на­ти рі­шен­ня про виз­на­чен­ня пе­ре­мож­ця та ук­ла­де­ний із ним до­го­вір не­дій­сни­ми, — по­ві­до­мив на­чаль­ник уп­равлін­ня пред­став­ниц­тва ін­те­ре­сів дер­жа­ви у су­ді об­ласної про­ку­ра­ту­ри Ан­дрій Гав­ри­лик.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.