П’ятниця, 2 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Працівники залізниці отримають компенсації

Працівники залізниці отримають компенсації

Працівники залізниці отримають компенсації

З державного бюджету виділять кошти, щоб перерахувати їх залізничникам, які в період карантину залишились без роботи. Про це й­деться на сай­ті Ук­рза­ліз­ни­ці.

— Ук­рза­ліз­ни­ця от­ри­ма­ла 102 млн грн, ви­ді­ле­них дер­жа­вою для ком­пенса­ції спів­ро­біт­ни­кам під­при­ємств, ді­яль­ність яких бу­де об­ме­же­на внас­лі­док вве­ден­ня про­ти­епі­де­міч­них за­хо­дів у січ­ні 2021 ро­ку. Вже до кін­ця ро­ку близь­ко 30 ти­сяч за­ліз­нични­ків от­ри­ма­ють та­ку до­по­мо­гу, — заз­на­чив го­ло­ва прав­ління АТ «Ук­рза­ліз­ни­ця» Во­ло­ди­мир Жмак.

Розмір матеріальної допомоги буде розрахований залежно від робочого часу працівника.

— Ми вдяч­ні дер­жа­ві за під­трим­ку, а Дер­жавно­му цен­тру зай­ня­тос­ті — за опе­ра­тив­ність та ефек­тивність! Ок­ре­ма по­дя­ка — тим пра­ців­ни­кам Ук­рза­ліз­ни­ці, які в най­ко­рот­ший тер­мін під­го­ту­ва­ли не­об­хідну для от­ри­ман­ня до­по­мо­ги до­ку­мен­та­цію. Ру­ха­ємо­ся ра­зом! — ре­зю­му­вав Во­ло­ди­мир Жмак.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.