Неділя, 28 Листопада
Shadow
Головна » Актуально » » У Нетішині нагородили активістку молодіжного руху

У Нетішині нагородили активістку молодіжного руху

У Нетішині нагородили активістку молодіжного руху

За ва­го­мі до­сяг­нення у різ­них сфе­рах сус­піль­но­го жит­тя, роз­бу­до­ву фіз­куль­тур­но-спор­тивно­го ру­ху, на­уко­ві та ви­роб­ни­чі здо­бут­ки, твор­чі до­сяг­нення, ак­тивна та прог­ре­сив­на мо­лодь Хмель­ницької об­ласті от­ри­мала зас­лу­же­ні від­зна­ки. Серед них й жителька м. Нетішин.

Від­по­від­но до роз­по­ряд­ження го­ло­ви об­ласної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Сер­гія Га­ма­лія, у 2020 ро­ці об­ласні пре­мії за ва­го­мі до­сяг­нення у різ­них сфе­рах сус­піль­но­го жит­тя от­ри­ма­ли 39 ус­пішних мо­ло­дих лю­дей, які роз­ви­ва­ють та прос­лавля­ють Хмель­нич­чи­ну. Се­ред них — про­фе­сі­онал з ін­но­ва­ційної ді­яль­нос­ті ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва «Аген­ція міс­це­во­го роз­витку», го­ло­ва ГО «Ак­тив міс­та», де­пу­тат Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди VIII скли­кан­ня Вік­то­рія Гав­ри­люк.

13 січ­ня місь­кий го­ло­ва Олек­сандр Суп­ру­нюк спіль­но з ди­рек­то­ром Хмель­ницької А­ЕС Ан­дрі­єм Ко­зю­рою вру­чи­ли Вік­то­рії Гав­ри­люк По­чес­ну гра­мо­ту Хмель­ницької ОДА у но­мі­на­ції «За вне­сок у роз­ви­ток мо­ло­діж­но­го ру­ху» за ва­го­мий с осо­бис­тий вне­сок у ре­алі­за­цію дер­жавної мо­ло­діж­ної по­лі­ти­ки, ак­тивну гро­мадсь­ку ді­яль­ність, по­пу­ля­ри­за­цію мо­ло­діж­но­го ру­ху в об­ласті.

Популярні пости