Понеділок, 5 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Влада в Нетішині добивається повернення пільгового тарифу на електроенергію

Влада в Нетішині добивається повернення пільгового тарифу на електроенергію

Влада в Нетішині добивається повернення пільгового тарифу на електроенергію

12 січня в онлайн-режимі відбулась позачергова сесія Нетішинської міської ради. На порядку денному було лише одне питання про звернення депутатів міста до Кабміну та Президента України. Депутати просять владу країни повернути пільговий тариф на електроенергію для громадян, які живуть у 30-кілометровій зоні біля атомних станцій.

При роз­гля­ді звер­нення де­пу­та­ти під­три­ма­ли про­по­зи­ції сво­їх ко­лег Бог­да­на Шми­гель­сько­го (“Слу­га на­ро­ду”), Олек­сан­дра Сте­па­ню­ка (“Єв­ро­пей­ська со­лі­дар­ність”) та Оле­ни Мат­ро­со­вої (“Са­мо­по­міч”) про вне­сен­ня змін до його тек­сту. За прий­нят­тя рі­шен­ня про­го­ло­су­ва­ли 22 де­пу­та­ти, які бра­ли участь се­сії он­лайн та місь­кий го­ло­ва Олек­сандр Суп­ру­нюк, 1 де­пу­тат «ут­ри­мав­ся».

У звер­ненні, на під­ста­ві вик­ла­де­них фак­тів, місь­ка ра­да про­сить ска­су­ва­ти Пос­та­но­ву Каб­мі­ну від 28 груд­ня ро­ку № 1325 «Про вне­сен­ня змін до пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни від 5 чер­вня 2019 ро­ку № 483» у час­ти­ні, що сто­су­єть­ся змі­ни та­ри­фу для на­се­лен­ня, яке про­жи­ває у зо­ні роз­мі­щен­ня А­ЕС та вжи­ти від­по­від­них за­хо­дів, а са­ме:

  • внес­ти змі­ни та до­пов­нення до За­ко­ну Ук­ра­їни «Про ри­нок елек­трич­ної енер­гії та ра­ді­ацій­ну без­пе­ку» та у нор­ма­тив­но-пра­во­ві ак­ти, яки­ми пе­ред­ба­чи­ти на­се­лен­ню, яке про­жи­ває в 30-кі­ло­мет­ро­вій атом­них елек­трос­танцій, від­пуск елек­трич­ної енер­гії за та­ри­фом у роз­мі­рі 70 від­сотків від рів­ня ді­ючо­го та­ри­фу для від­по­від­ної гру­пи на­се­лен­ня;
  • роз­гля­ну­ти та прий­ня­ти за­ко­ноп­ро­ект № 2778 від 17 січ­ня 2020 ро­ку «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­ра­їни що­до ці­но­ут­во­рен­ня та та­ри­фів на елек­трич­ну енер­гію для спо­жи­ва­чів, які пос­тій­но про­жи­ва­ють в 30-кі­ло­мет­ро­вій зо­ні атом­них елек­трос­танцій;
  • за­ли­ши­ти піль­го­ві та­ри­фи для по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів на весь пе­рі­од опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, які ді­яли на по­ча­ток осінньо-зи­мо­во­го пе­рі­оду в 2020 ро­ці.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.