Четвер, 11 Квітня
Shadow
Головна » Актуально » » У Нетішині за конкурсом визначили начальника управління освіти

У Нетішині за конкурсом визначили начальника управління освіти

У Нетішині за конкурсом визначили начальника управління освіти

13 січ­ня під го­ло­ву­ван­ням сек­ре­та­ря місь­кої ра­ди Іва­на Ро­ма­ню­ка від­бувся тре­тій за­вер­шаль­ний етап кон­курсу (спів­бе­сі­да) на зайнят­тя ва­кан­тної по­са­ди на­чаль­ни­ка уп­равлін­ня ос­ві­ти ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди.

Конкурсний відбір проходив у кілька етапів. Першим етапом було подання документів, далі кандидат повинен був пройти іспити, а завершальним етапом стала співбесіда.

За ре­зуль­та­та­ми усіх ета­пів кон­курсу чле­ни кон­кур­сної ко­мі­сії од­но­го­лос­но виз­на­ли Оль­гу Бо­бі­ну пе­ре­мож­цем та ре­ко­мен­ду­ва­ли місь­ко­му го­ло­ві Олек­сан­дру Суп­ру­ню­ку приз­на­чи­ти її на від­по­від­ну по­са­ду.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.