П’ятниця, 27 Січня
Shadow
Головна » Актуально » » У Шепетівці змінюється тариф на розподіл газу

У Шепетівці змінюється тариф на розподіл газу

У Шепетівці змінюється тариф на розподіл газу

На­ці­ональ­на ко­мі­сія, що здій­снює ре­гу­лю­ван­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них пос­луг (НКРЕКП), зат­верди­ла під­ви­щен­ня та­ри­фів на роз­по­діл га­зу з 1 січ­ня 2021 ро­ку. Від­по­від­но ін­форма­ції НКРЕКП, ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» з 1 січ­ня вста­нов­лює та­риф у роз­мі­рі 1,09 грн за 1 м³ на мі­сяць (без ПДВ).

У ми­ну­ло­му ро­ці пос­та­но­вою НКРЕКП бу­ло вста­нов­ле­но та­кі та­ри­фи на пос­лу­ги роз­по­ді­лу при­род­но­го га­зу для ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ»:

  • на період з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно тариф на послуги розподілу природного газу становить 0,56 грн. за 1 м³ на місяць (без урахування ПДВ). З ПДВ тариф складав 0,672 грн за 1 м³ на місяць;
  • з 01 липня 2020 року тариф на послуги розподілу природного газу — 0,62 грн за 1 м³ на місяць (без урахування ПДВ). З ПДВ тариф складав 0,744 грн за 1 м³ на місяць.

Вар­тість дос­тавки га­зу роз­ра­хо­ву­єть­ся ін­ди­ві­ду­аль­но для кож­но­го клі­єн­та. Роз­мір пла­ти за­ле­жить від кон­крет­но­го об­ся­гу спо­жи­ван­ня та та­ри­фу, який вста­нов­ле­но НКРЕКП.

При виз­на­чен­ні об­ся­гу спо­жи­ван­ня за ос­но­ву бе­реть­ся кіль­кість спо­жи­тих ку­бо­мет­рів га­зу впро­довж по­пе­реднього «га­зо­во­го ро­ку». Це про­мі­жок ча­су з 1 жов­тня по 30 ве­рес­ня. Су­ма ку­бів га­зу, спо­жи­то­го за рік, ді­лить­ся на 12 мі­ся­ців. Ре­зуль­тат мно­жить­ся на та­риф на дос­тавку. Так от­ри­му­ється вар­тість дос­тавки на мі­сяць.

Та­кож з 1 січ­ня 2021 ро­ку змі­ни­ла­ся і вар­тість га­зу. По­рів­ня­но з груд­нем 2020-го ці­на бла­кит­но­го па­ли­ва ви­рос­ла на 1–4 грн у різ­них пос­та­чаль­ни­ків. Газ кош­ту­ва­ти­ме від 6,99 до 10,8 грн за ку­бо­метр.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.