П’ятниця, 27 Січня
Shadow
Головна » Актуально » » Змінити постачальника газу громадяни можуть у відділенні «Ощадбанку»

Змінити постачальника газу громадяни можуть у відділенні «Ощадбанку»

Змінити постачальника газу громадяни можуть у відділенні «Ощадбанку»

З серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу, тому кожен громадянин може самостійно обрати собі постачальника із найбільш вигідними умовами. До­по­мог­ти на­се­лен­ню за­оща­ди­ти на ра­хун­ках за газ мо­жуть дер­жавні ком­па­нії, зок­ре­ма Га­зо­пос­та­чаль­на ком­па­нія «Наф­то­газ Ук­ра­їни». Про це й­деться на сай­ті Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни.

— Дер­жавні ком­па­нії для то­го й пот­рібні, щоб пра­цю­ва­ти в ін­те­ре­сах сус­піль­ства, ство­рю­ва­ти ви­гід­ні мож­ли­вос­ті для зви­чай­них лю­дей. «Наф­то­газ» має чіт­ко по­ка­за­ти ук­ра­їн­цям, як ком­па­нія за­без­пе­чить газ де­шев­ше, — заз­на­чив Гла­ва дер­жа­ви.

Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий по­ві­до­мив, що вже об­го­во­рив з го­ло­вою прав­ління НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» Ан­дрі­єм Ко­бо­лє­вим пи­тан­ня цін для на­се­лен­ня.

— Нез­ва­жа­ючи на те, що кра­їна пе­рей­шла на ри­нок га­зу і ри­нок дик­тує ці­ни, у «Наф­то­га­зу» сьогод­ні най­де­шев­ші ці­ни з усіх пос­та­чаль­ни­ків, — роз­по­вів Пре­зи­дент.

На сьогод­ні в Ук­ра­їні пос­та­чан­ня га­зу для до­мо­гос­по­дарств здій­сню­ють по­над 50 ком­па­ній. За­леж­но від пос­та­чаль­ни­ка та ре­гі­ону, ці­ни на газ від­різня­ють­ся сут­тє­во. Нап­риклад, ці­на на газ на сі­чень 2021 ро­ку від ГК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» ста­но­вить 7,22 грн/м³ з ПДВ, то­ді як ці­на об­ласних газ­збу­тів у се­редньому до­рів­нює 9,9 грн/м³ з ПДВ.

При­ват­ні пос­та­чаль­ни­ки в різ­них ре­гі­онах Ук­ра­їни ін­ко­ли вста­нов­лю­ють ці­ну на газ для на­се­лен­ня на 30–40 % ви­ще, ніж ГК «Наф­то­газ Ук­ра­їни».

 Ми на­віть знай­шли од­ну ком­па­нію, яка про­по­нує на 50 % біль­шу ці­ну, ніж «Наф­то­газ, — за­ува­жив Гла­ва дер­жа­ви. — «Наф­то­газ» бу­де про­по­ну­ва­ти най­мен­ші ці­ни на рин­ку. І бу­де бо­ро­ти­ся за змен­шення ці­ни, нез­ва­жа­ючи на ри­нок. У нас COVID-19, і лю­дям тре­ба до­по­ма­га­ти».

Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий зак­ли­кав пред­став­ни­ків вла­ди на міс­цях роз’яс­ню­ва­ти лю­дям, як мож­на зе­ко­но­ми­ти на пла­тіж­ках за газ, зок­ре­ма, оби­ра­ючи дер­жавно­го пос­та­чаль­ни­ка, а та­кож ко­рис­ту­ючись пос­лу­га­ми дер­жавно­го Ощад­банку для змі­ни пос­та­чаль­ни­ка га­зу та про­ве­ден­ня роз­ра­хун­ків.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.