Вівторок, 7 Лютого
Shadow
Головна » Актуально » » Батько в декреті: які зміни чекають законодавство

Батько в декреті: які зміни чекають законодавство

Батько в декреті: які зміни чекають законодавство

В Україні близько 3% чоловіків у нашій державі виховують дітей. Проте новий закон, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді покликаний захистити права батька, як опікуна над дитиною.

На за­ко­но­дав­чо­му рів­ні до­сі пра­во на від­пус­тку для дог­ля­ду за ди­ти­ною зак­ріпле­не за ма­тір’ю і не пе­ред­ба­че­не ок­ре­мо для та­та. Змі­ни­ти си­ту­ацію пок­ли­ка­ний но­вий за­кон про дек­ретні від­пус­тки, який вже прой­шов пер­ше чи­тан­ня у пар­ла­мен­ті. Де­та­лі з’ясо­ву­ва­ли ек­спер­ти Цен­тру гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю.

Но­вий за­кон по­ви­нен за­ли­ши­ти та­кі си­ту­ації в ми­ну­ло­му і зак­рі­пи­ти пра­во обох бать­ків на від­пус­тку не­за­леж­но від ви­ду тру­до­во­го до­го­во­ру. Вер­ховна Ра­да на по­чат­ку груд­ня ух­ва­ли­ла в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­ноп­ро­єкт про пра­ва татусів за­ли­ша­тись з ди­ти­ною у дек­ре­ті. До­ку­мент про­по­нує виз­на­чи­ти від­пус­тку для дог­ля­ду за ди­ти­ною до трьох ро­ків як рів­не пра­во кож­но­го з бать­ків. Від­по­від­ні змі­ни вно­сять­ся до Ко­дек­су за­ко­нів про пра­цю та За­кон «Про від­пус­тки».

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.