Середа, 17 Квітня
Shadow
Головна » Актуально » » Місцеві адміністрації працюватимуть по-новому

Місцеві адміністрації працюватимуть по-новому

Місцеві адміністрації працюватимуть по-новому

Днями Верховна рада України у першому читанні прийняла законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», а також до деяких інших законодавчих актів. Згідно з ними, державні місцеві адміністрації працюватимуть по-новому.

— Чин­ний за­кон про міс­це­ві дер­жадмі­ніс­тра­ції, прий­ня­тий 22 ро­ки то­му, в умо­вах де­цен­тра­лі­за­ції втра­тив свою ак­ту­аль­ність і пот­ре­бує змін. Са­ме то­му Мін­ре­гі­он спіль­но з на­род­ни­ми де­пу­та­та­ми роз­ро­бив но­вий за­ко­ноп­ро­єкт, який пе­ред­ба­чає чіт­ке роз­ме­жу­ван­ня пов­но­ва­жень за клю­чо­ви­ми нап­рямка­ми, а та­кож пи­тань фор­му­ван­ня та ор­га­ні­за­ції ді­яль­нос­ті об­ласних та район­них дер­жавних ад­мі­ніс­тра­цій, — по­яс­нив Олек­сій Чер­ни­шов, Мі­ністр роз­витку гро­мад та те­ри­то­рій.

Така необхідність у змінах виникла через зміну адміністративно-територіального поділу країни і більшість повноважень були передані органам місцевого самоврядування та громадам.

У державних місцевих адміністраціях буде три основні функції:

  1. координуватимуть діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;
  2. забезпечуватимуть законність на території;
  3. до внесення відповідних змін до Конституції України здійснюватимуть функції виконавчого органу обласних та районних рад.

Го­ло­вам МДА по­вер­нуть ста­тус дер­жавних служ­бовців.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.