Вівторок, 27 Вересня
Shadow
Головна » Актуально » » На Укрпошті можна поповнити будь-яку грошову картку

На Укрпошті можна поповнити будь-яку грошову картку

На Укрпошті можна поповнити будь-яку грошову картку

У по­над 3000 ав­то­ма­ти­зо­ва­них від­ді­леннях Ук­рпош­ти, що об­ладна­ні пла­тіж­ни­ми тер­мі­на­ла­ми, від­те­пер мож­на по­пов­ни­ти кар­тку будь­-яко­го ук­ра­їнсь­ко­го бан­ку пла­тіж­них сис­тем VISA та Mastercard. За­ра­ху­ва­ти на кар­тку мож­на су­му від 50 до 4999 грн за од­ну опе­ра­цію. Про це й­деться на сай­ті Мі­ніс­терс­тва ін­фраструк­ту­ри Ук­ра­їни.

Укрпошта дозволяє поповнити готівкові картки по тарифах, які є нижчими ніж в інших фінансових установах. Ко­мі­сія за пос­лу­гу до­рів­нює 1,5 % від су­ми по­пов­нення, але не мен­ше 10 грн. Умо­ви за­ра­ху­ван­ня кош­тів за­ле­жать від умов бан­ку-емі­тен­та кар­тки. По­пов­ни­ти го­тів­ко­во мож­на кар­тку з будь­-якою тех­но­ло­гі­єю — без­контак­тну, з чи­пом чи маг­нітною стріч­кою.

— Ук­рпош­та про­дов­жує вдос­ко­на­лю­ва­ти фі­нан­со­ві сер­ві­си та вво­ди­ти но­ві пос­лу­ги за­леж­но від за­пи­ту клі­єн­тів. Пос­лу­га є особ­ли­во зат­ре­бу­ва­ною в тих на­се­ле­них пун­ктах, де бан­ки зак­ри­ли свої від­ді­лен­ня, у лю­дей за­ли­ши­лись кар­тки, зок­ре­ма, і кре­дит­ні, які пот­рібно по­га­си­ти. Ук­рпош­та го­то­ва на­да­ва­ти свою ін­фраструк­ту­ру для цього. Не пот­рібно вит­ра­ча­ти час на по­шук бан­ку чи тер­мі­на­ла. На­ші клі­єн­ти мо­жуть при­нес­ти го­тів­ку у пош­то­вий офіс і з до­по­мо­гою опе­ра­то­ра по­пов­ни­ти свою кар­тку або кар­тку ін­шої лю­ди­ни за ін­ди­ві­ду­аль­ним 16-знач­ним но­ме­ром. Пос­лу­га бу­де дос­тупна у комп’юте­ри­зо­ва­них від­ді­лен­нях ком­па­нії з POS-тер­мі­на­лам, — зазначив зас­тупник ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Ук­рпош­ти з роз­витку ме­ре­жі Дмит­ро По­лі­щук.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.