Вівторок, 28 Травня
Shadow
Головна » Актуально » » Соціальні стандарти та виплати, заплановані у бюджеті 2021

Соціальні стандарти та виплати, заплановані у бюджеті 2021

Соціальні стандарти та виплати, заплановані у бюджеті 2021

Після 1 липня 2021 року зросте розмір прожиткового мінімуму, а також виплати, які від нього залежать. Від­по­від­ні нор­ми міс­тять­ся у за­ко­ні про дер­жавний бюд­жет на 2021 рік.

Стат­тя 7 За­ко­ну Ук­ра­їни «Про Дер­жавний бюд­жет Ук­ра­їни на 2021 рік» ус­та­нов­лює у 2021 ро­ці про­жит­ко­вий мі­ні­мум (ПМ) на од­ну осо­бу в роз­ра­хун­ку на мі­сяць у роз­мі­рах: з 1 січ­ня 2021 ро­ку — 2 189 гри­вень, з 1 лип­ня — 2 294 грив­ні, з 1 груд­ня — 2 393 грив­ні.

ПМ для ос­новних со­ці­аль­них і де­мог­ра­фіч­них груп на­се­лен­ня:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року — 1 921 гривня, з 1 липня — 013 гривень, з 1 грудня — 2 100 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року — 2 395 гривень, з 1 липня — 2 510 гривень, з 1 грудня — 2 618 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2021 року — 2 270 гривень, з 1 липня — 2 379 гривень, з 1 грудня — 2 481 гривня;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року — 1 769 гривень, з 1 липня — 1 854 гривні, з 1 грудня — 1 934 гривні.

До­по­мо­га у зв’яз­ку з ва­гіт­ністю та по­ло­га­ми на­да­єть­ся у роз­мі­рі не менше 25 від­сотків роз­мі­ру вста­нов­ле­но­го за­ко­ном про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му для пра­цез­датної осо­би з роз­ра­хун­ку на мі­сяць: з січ­ня — 567,50 грн, з лип­ня — 594,75 грн, з груд­ня — 620,25 грн.

До­по­мо­га при на­род­женні ди­ти­ни на­да­єть­ся у роз­мі­рі 41 280 грн:

  • одноразова виплата — 10 320 грн;
  • щомісячна виплата — 860.

Цього ро­ку мі­ні­маль­на за­ро­біт­на пла­та ста­но­вить:

  • у місячному розмірі: з 1 січня — 6 000 грн, з 1 грудня — 6 500 грн;
  • у погодинному: з 1 січня — 36,11 грн, з 1 грудня — 39,12 грн.

Пер­ше зрос­тання пен­сій від­бу­ло­ся уже з 1 січ­ня. Зав­дя­ки під­ви­щен­ню мі­ні­маль­ної зар­пла­ти з 5 тис. грн до 6 тис. грн пен­сії зрос­туть на 300 грн до 2 400 грн, з груд­ня — до 2 600 грн. Під­ви­щен­ня охо­пить тих, ко­му біль­ше 65 ро­ків і чий стаж ся­гає 30 ро­ків для жі­нок і 35 ро­ків для чо­ло­ві­ків.

Як пи­ше «Еко­но­міч­на прав­да», з лип­ня дер­жа­ва доп­ла­чу­ва­ти­ме по 400 грн пен­сі­оне­рам ві­ком від 75 до 80 ро­ків. Крім то­го, та­кі гро­ма­дя­ни от­ри­му­ва­ти­муть не мен­ше 2 500 грн, на­віть як­що стаж ста­но­вить 20 ро­ків для жі­нок і 25 ро­ків для чо­ло­ві­ків.

Гро­ма­дя­ни ві­ком по­над 80 ро­ків от­ри­му­ва­ти­муть до­дат­ко­во до 500 грн, а мі­ні­маль­на пен­сія для них ста­но­ви­ти­ме 2 600 грн.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.