Понеділок, 6 Грудня
Shadow
Головна » Актуально » » У 2021 році тарифи мобільних операторів зростуть вдвічі

У 2021 році тарифи мобільних операторів зростуть вдвічі

У 2021 році тарифи мобільних операторів зростуть вдвічі

Ук­ра­їнсь­кі мо­біль­ні опе­ра­то­ри по­ві­до­ми­ли про те, що з 1 січ­ня 2021 ро­ку ці­ни на де­які та­риф­ні пла­ни іс­тотно збіль­шаться. Зок­ре­ма, змі­на та­ри­фів тор­кнеть­ся ко­рис­ту­ва­чів ком­па­нії «Ки­їв­стар», Vodafone і Lifecell. Про це по­ві­дом­ляє РБК-Ук­ра­їна.

Та­риф «Без­лім» з 1 січ­ня зрос­те май­же у два ра­зи — з 95 гри­вень в мі­сяць до 175 гри­вень. У па­кет увій­дуть: не­об­ме­же­ний дос­туп до ін­терне­ту (мо­біль­ний і дро­то­вий), об­сяг ви­хід­них дзвін­ків і смс по Ук­ра­їні — до 200 хви­лин і 200 смс.

Та­ри­фи для кон­трактних або­нен­тів, які ко­рис­ту­ють­ся пос­лу­га­ми три ро­ки та біль­ше та­кож змі­нять­ся. Опе­ра­тор вже по­чав роз­силку по­ві­дом­лень про те, що пот­рібно змі­ни­ти та­риф­ний план до 31 груд­ня. Інак­ше — опе­ра­тор ав­то­ма­тич­но пе­ре­ве­де їх на ін­ший та­риф­ний план.

Та­риф­ний план Smart не змі­нює умо­ви.

У ко­мен­та­рі РБК-Ук­ра­їна пред­став­ни­ки ком­па­нії по­яс­ни­ли змі­ну та­ри­фів.

— Ми пе­рег­ля­да­ємо умо­ви де­яких ста­рих кон­трактних та­ри­фів, які ми за­пус­ти­ли близь­ко 3 ро­ків то­му, та в яких весь цей час не змі­ню­ва­ли умо­ви. Ци­ми та­ри­фа­ми ко­рис­ту­єть­ся приб­лизно 1,5 % або­нен­тів. За ці ро­ки кон­трактні або­нен­ти по­ча­ли ви­ко­рис­то­ву­ва­ти у 3 ра­зи біль­ше мо­біль­но­го ін­терне­ту, біль­ше те­ле­фо­ну­ва­ти на ін­ші ме­ре­жі та за кор­дон. То­му ми ре­ко­мен­ду­ємо їм са­мос­тійно об­ра­ти ак­ту­аль­ні та­ри­фи з біль­шим об­ся­гом пос­луг та на­віть про­по­ну­ємо 100 % зниж­ку на пер­шу абон­пла­ту в де­яких та­ри­фах. Мі­ні­маль­на ці­на кон­трактних та­ри­фів по­чи­на­єть­ся зі 100 грн на мі­сяць, — роз­по­ві­ли у прес­-служ­бі.

А для лю­дей стар­шо­го ві­ку ком­па­нія за­пус­ти­ла спе­ці­аль­ний та­риф «Дзвін­ки для бать­ків» без ін­терне­ту, ли­ше за 60 гри­вень.

— Ці­ни на пос­лу­ги не мо­жуть за­ли­ша­ти­ся без змін дов­гий час. На вар­тість впли­ває ін­фля­ція, зрос­тання кур­су ва­лют (опе­ра­то­ри ку­пу­ють об­ладнан­ня в іно­зем­них пос­та­чаль­ни­ків), збіль­шен­ня вит­рат на мо­дер­ні­за­цію і бу­дів­ниц­тво ме­реж для за­без­пе­чен­ня ви­со­кої якос­ті зв’яз­ку. Нап­риклад, «Київстар» що­ро­ку вкла­дає близь­ко 5 млрд грн у під­трим­ку якіс­ної ро­бо­ти ме­ре­жі. То­му пе­рі­одич­но всі опе­ра­то­ри та ін­тернет-про­вайде­ри пе­рег­ля­да­ють вар­тість у ста­рих та­ри­фах, — по­яс­ни­ли у ком­па­нії.

Також зміняться й тарифи Vodafone:

З 28 груд­ня прос­тий та­риф Vodafone 4G Smart XS по­до­рож­чає з 35 гри­вень до 45 гри­вень. В па­кет вхо­дить 1 ГБ ін­терне­ту, 100 хви­лин по Ук­ра­їні.

Популярні пости