Понеділок, 5 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » У Нетішині розглядали права дітей

У Нетішині розглядали права дітей

У Нетішині розглядали права дітей

У Не­ті­ши­ні на пер­шо­му за­сі­дан­ня ко­мі­сії з пи­тань за­хис­ту прав ди­ти­ни роз­гля­ну­ли 10 справ що­до за­хис­ту прав та ін­те­ре­сів ді­тей. Про це по­ві­до­ми­ла прес­-служ­ба Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди.

Три спра­ви сто­су­ва­ли­ся на­дан­ня вис­новку ор­га­ну опі­ки та пік­лу­ван­ня про до­ціль­ність поз­бавлен­ня бать­ків бать­ківсь­ких прав. У ре­зуль­та­ті роз­гля­ду ре­ко­мен­до­ва­но ор­га­ну опі­ки та пік­лу­ван­ня на­да­ти по­зи­тив­ний вис­но­вок про до­ціль­ність поз­бавлен­ня бать­ківсь­ких прав од­но­го бать­ка, по ін­шій спра­ві — бать­ків іні­ційова­но при­тяг­ну­ти до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті за не­на­леж­не ви­ко­нан­ня бать­ківсь­ких обов’яз­ків. Через від­сутність бать­ка ди­ти­ни роз­гляд од­ні­єї спра­ви пе­ре­не­се­но на чер­го­ве за­сі­дан­ня ко­мі­сії.

Роз­гля­ну­то спра­ву про ви­ко­нан­ня ма­тір’ю бать­ківсь­ких обов’яз­ків що­до не­пов­но­літньої донь­ки, яка має час­ті про­пус­ки за­нять в Не­ті­шинсь­ко­му про­фе­сій­но­му лі­цеї. Чле­на­ми ко­мі­сії ре­ко­мен­до­ва­но ма­тір ди­ти­ни по­пе­ре­ди­ти та на­да­ти тер­мін в один мі­сяць для вип­равлен­ня си­ту­ації. За за­явою ма­те­рі ма­ло­літньої ре­ко­мен­до­ва­но виз­на­чи­ти міс­це про­жи­ван­ня ди­ти­ни з нею.


По­зи­тив­но роз­гля­ну­то п’ять справ що­до на­дан­ня доз­во­лу на здій­снен­ня пра­во­чи­ну із жит­лом, пра­во влас­ності та ко­рис­ту­ван­ня яким ма­ють ді­ти. Ре­ко­мен­до­ва­но на­да­ти бать­кам доз­во­ли на від­чу­жен­ня жит­ла з ура­ху­ван­ням ін­те­ре­сів ді­тей.

Пе­рег­ля­ну­то та зат­вер­дже­но ін­ди­ві­ду­аль­ні пла­ни со­ці­аль­но­го за­хис­ту 11 ді­тей, які пе­ре­бу­ва­ють у склад­них жит­тє­вих об­ста­ви­нах.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.