Середа, 28 Вересня
Shadow
Головна » Актуально » » Як працюватиме «Укрзалізниця» під час локдауну

Як працюватиме «Укрзалізниця» під час локдауну

Як працюватиме «Укрзалізниця» під час локдауну

Ук­рза­ліз­ни­ця за­без­пе­чить кур­су­ван­ня по­їз­дів да­ле­ко­го й при­місь­ко­го спо­лу­чен­ня під час чер­го­во­го по­си­лен­ня ка­ран­ти­ну в кра­їні з 8 по 24 січ­ня, про­дик­то­ва­но­го рі­шен­ням Уря­ду Ук­ра­їни. Про це й­деться на сай­ті УЗ.

Також «Укрзалізниця» повідомляє, що під час перевезень будуть забезпечені всі про­ти­епі­де­міч­ні заходи. Ук­рза­ліз­ни­ця зак­ли­кає па­са­жи­рів дот­ри­му­ва­ти­ся обов’яз­ко­во мас­ко­во­го ре­жи­му під час по­до­ро­жей та ко­рис­ту­ва­ти­ся ан­ти­сеп­ти­ком.

Вар­то заз­на­чи­ти, що цього­річ Ук­рза­ліз­ни­ця до­дат­ко­во приз­на­чи­ла 17 по­їз­дів для пе­ре­ве­зен­ня па­са­жи­рів під час зи­мо­вих свят. Пе­ре­віз­ник вра­ху­вав по­ба­жан­ня па­са­жи­рів та приз­на­чив по­їз­ди в най­по­пу­ляр­ні­ших нап­рямках.

Та­кож по­ві­дом­ля­ло­ся, що Но­вий рік у по­їз­дах зус­трі­ли по­над 5,4 ти­сяч па­са­жи­рів, а за­га­лом у цю свят­ко­ву до­бу кур­су­ва­ло 60 па­са­жирсь­ких по­їз­дів.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.