П’ятниця, 27 Січня
Shadow
Головна » Актуально » » У Славуті придбали страйкбольне обладнання для молоді

У Славуті придбали страйкбольне обладнання для молоді

У Славуті придбали страйкбольне обладнання для молоді

Уп­равлін­ням ос­ві­ти ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди прид­ба­но страй­кболь­ну (елек­тро-пнев­ма­тич­ну) зброю, а та­кож за­со­би за­хис­ту і ком­плек­ту­ючі ма­те­рі­али. Все це зроблено в рамках майбутнього виховання у молоді спортивного та патріотичного духу.

Як по­ві­до­ми­ла прес-­служ­ба Сла­вутсь­ко­го МВК, до місь­ко­го го­ло­ви Ва­си­ля Си­до­ра звер­ну­ли­ся пред­став­ни­ки гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «Клас­тер твор­чих ін­дус­трій» та Сла­вутсь­ко­го обʼєд­на­но­го місь­ко­го вій­сько­во­го ко­мі­са­рі­ату з іні­ці­ати­вою ор­га­ні­зу­ва­ти на те­ре­нах Сла­вут­чи­ни роз­ви­ток страй­кболь­ної гри. Ме­та — по­пу­ля­ри­за­ція здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя та ви­хо­ван­ня пат­рі­отич­но­го ду­ху се­ред мо­ло­ді.

Громадська ініціатива була підтримана і страйкбол включили до програми військово-патріотичного виховання молоді. Так, у дитячо-юнацькому центрі в Славуті 28 грудня пройшла презентація страйкбольної зброї та іншого обладнання для гри.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.