Неділя, 2 Квітня
Shadow
Головна » Актуально » » Полончанин оскаржував рішення про звільнення з роботи у суді

Полончанин оскаржував рішення про звільнення з роботи у суді

Полончанин оскаржував рішення про звільнення з роботи у суді

У за­до­во­лен­ні по­зо­ву ко­лишнього пра­ців­ни­ка до під­при­ємс­тва про ска­су­ван­ня на­ка­зу про звіль­нен­ня, по­нов­лення на ро­бо­ті, стяг­нення се­реднього за­ро­біт­ку за час ви­му­ше­но­го про­гу­лу та мо­раль­ної шко­ди від­мо­ви­ти. Та­ке рі­шен­ня ух­ва­лив По­лонсь­кий район­ний суд, – по­ві­до­ми­ла прес­-служ­ба Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Чоловік з 2018 року працював водієм у Полонному. Укладаючи трудовий договір він усно попередив керівника про те, що по суботах не може працювати, адже є членом церкви «Адвентистів сьомого дня».

Проте керівник відмовився вносити зміни в робочий графік, а коли чоловік не з’явився у суботу, його звільнили. Тепер він судиться із роботодавцем. Від­по­ві­дач по­дав до су­ду від­зив, за­ува­жу­ючи, що по­зи­вач при прийомі на ро­бо­ту був оз­найом­ле­ний зі всі­ма пра­ви­ла­ми, гра­фі­ка­ми змін­ності і взяв на се­бе обов’язок їх не­ухиль­но дот­ри­му­ва­ти­ся.

Як вста­но­вив суд, за пе­рі­од ро­бо­ти з трав­ня 2018 ро­ку, крім двох про­гу­лів у чер­вні та лип­ні, до 13 квіт­ня 2019 ро­ку по­зи­вач був на ро­бо­ті, в то­му чис­лі і в су­бот­ні дні, від­по­від­но до зат­вер­дже­но­го що­мі­сяч­но­го гра­фі­ка.

– У ма­те­рі­алах спра­ви від­сутні да­ні, які б свід­чи­ли, що при його оз­найом­ленні із змін­ним гра­фі­ком ро­бо­ти він вис­ловлю­вав за­ува­жен­ня, за­пе­ре­чен­ня або про­хан­ня що­до його змі­ни, в то­му чис­лі і що­до його ро­бо­ти в су­бот­ні дні, — звер­тає ува­гу суд. – Від­по­від­но до ст. 30 КЗпП Ук­ра­їни пра­ців­ник по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти до­ру­че­ну ро­бо­ту осо­бис­то і не має пра­ва пе­ре­до­ру­ча­ти її ви­ко­нан­ня ін­шим осо­бам, за ви­нят­ком ви­пад­ків, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­давс­твом. У зв’яз­ку з цим без зго­ди влас­ни­ка або упов­но­ва­же­но­го ним ор­га­ну пра­ців­ни­ки не ма­ють пра­ва за­мі­ща­ти один од­но­го, мі­ня­ти­ся змі­на­ми, ви­хід­ни­ми дня­ми.

Суд та­кож вка­зує, що за­ко­но­давс­тво не виз­на­чає пе­ре­лік об­ста­вин, за на­яв­ності яких про­гул вва­жа­єть­ся вчи­не­ним з по­важ­них при­чин. То­му, ви­рі­шу­ючи пи­тан­ня що­до по­важ­ності при­чин від­сутнос­ті на ро­бо­ті по­зи­ва­ча за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП Ук­ра­їни, суд ви­хо­дить з кон­крет­них об­ста­вин спра­ви.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.