Четвер, 11 Квітня
Shadow
Головна » Актуально » » COVID-19: статистика Шепетівської ТГ

COVID-19: статистика Шепетівської ТГ

COVID-19: статистика Шепетівської ТГ

Шепетівський штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повідомив, що станом на 10 ранку 16 лютого серед жителів міста виявлено 13 нових підтверджених випадків зараженням коронавірусом.

Всього за час пан­де­мії у міс­ті Ше­пе­тів­ка ла­бо­ра­тор­но під­твердже­но 1160 ви­пад­ки зах­во­рю­ван­ня, з них:

  • 103 — лікуються;
  • 1023 — одужали;
  • 34 — летальних.

За час пан­де­мії у се­лі Плес­на ла­бо­ра­тор­но під­твердже­но 17 ви­пад­ків зах­во­рю­ван­ня, з них:

  • 15 — одужали;
  • 2 — летальних.

У се­лі Плі­щин ла­бо­ра­тор­но під­твердже­но 8 ви­пад­ків зах­во­рю­ван­ня, з них:

  • 8 — одужали.

Се­ред жи­те­лів се­ла Жи­лин­ці за час пан­де­мії під­твердже­но 1 ви­па­док зах­во­рю­ван­ня:

  • 1 — одужав.

Ста­ном на 10:00 16 лю­то­го на ста­ці­онар­но­му лі­ку­ван­ні в Ше­пе­тівсь­кій ба­га­топ­ро­філь­ній лі­кар­ні пе­ре­бу­ває 34 хво­рих жи­те­лів Ше­пе­тівсь­ко­го району.

Місь­кий штаб з лік­ві­да­ції нас­лідків над­зви­чай­ної си­ту­ації зак­ли­кає ше­пе­тів­чан дот­ри­му­ва­ти­ся вста­нов­ле­них про­ти­епі­де­міч­них норм та ви­мог:

«Ви­ко­рис­тання ма­сок, ру­ка­ви­чок, ан­ти­сеп­ти­ків та дот­ри­ман­ня со­ці­аль­ної дис­танції зни­жу­ють ри­зи­ки зах­во­рю­ван­ня на COVID-19. Будь­те сві­до­ми­ми та від­по­ві­даль­ни­ми! Бе­ре­жіть се­бе і сво­їх близь­ких!»

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.