Понеділок, 27 Травня
Shadow
Головна » Актуально » » До уваги водіїв Шепетівщини: штрафи буде підвищено

До уваги водіїв Шепетівщини: штрафи буде підвищено

До уваги водіїв Шепетівщини: штрафи буде підвищено

Днями Вер­ховна Ра­да прийняла законопро­єкт що­до по­си­лен­ня від­по­ві­даль­нос­ті за по­ру­шен­ня Пра­вил до­рожнього ру­ху.

За­ко­ноп­ро­єкт дозволяє поліцейським ви­ко­рис­товувати тех­нічні за­со­би ві­де­оза­пи­су, з обов’яз­ко­вим до­лу­чен­ням отриманих ма­те­рі­алів до про­то­ко­лу про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня.

Окрім цього, документ пе­ред­ба­чає мож­ли­вість зу­пин­ки тран­спортно­го за­со­бу по­лі­цей­ським, щоб здійснити ог­ля­д во­ді­я з ви­ко­рис­танням спе­ці­аль­них тех­нічних за­со­бів для пе­ре­вір­ки на стан ал­ко­голь­но­го, нар­ко­тич­но­го чи ін­шо­го сп’янін­ня.

Разом з тим, проєкт закону пе­ред­ба­чає збіль­шен­ня штра­фів за:

– перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 км/год — з 510 грн до 1700 грн;

– залишення місця ДТП – з 255 грн до 3400 грн, а також передбачено можливість позбавлення права кермувати авто від 1 до 2 років;

– кермування в стані алкогольного сп’яніння – штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керувати транспортними засобами на 1 рік.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.