Понеділок, 29 Листопада
Shadow
Головна » Актуально » » Людмила Тіфенбах: звинувачення в корупції забрали два роки мого життя

Людмила Тіфенбах: звинувачення в корупції забрали два роки мого життя

Людмила Тіфенбах: звинувачення в корупції забрали два роки мого життя

Майже 2 роки тривали розслідування та судові засідання щодо звинувачень Людмили Тіфенбах, голови Грицівської ТГ минулого скликання, у скоєнні корупційних дій. Наразі Шепетівський суд виніс вирок на основі доведених фактів, зробивши перекваліфікацію обвинувальної статті та призначивши мірою покарання штраф у розмірі близько 12,5 тисяч гривень. Та жінка, довівши безпідставність попередніх звинувачень, з болем озирається на змарновані в боротьбі роки.

У груд­ні 2019 ро­ку Шепетівщину сколихнула новина: викрито корупцію в одній з громад району. Далі жителі дізналися, що йдеться про Гриців та Людмилу Тіфенбах. Як повідомили в офіційних джерелах правоохоронних органів, за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри, слід­чим від­ді­лом Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції Го­лов­но­го уп­равлін­ня На­ці­ональ­ної по­лі­ції в об­ласті у вза­ємо­дії зі спів­ро­біт­ни­ка­ми Уп­равлін­ня стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань в Хмель­ницькій об­ласті Де­пар­та­мен­ту стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань На­ці­ональ­ної по­лі­ції Ук­ра­їни, в ре­зуль­та­ті про­ве­де­них нег­ласних слід­чих дій, за­до­ку­мен­то­ва­но факт ви­ма­ган­ня та одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди го­ло­вою се­лищ­ної ра­ди од­ні­єї з об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад Хмель­нич­чи­ни.

Таке звинувачення стало громом серед ясного неба. Адже всі в громаді знали, що ми збирали кошти на зміну котлів в системі опалення у Грицівській лікарні. І в сільраду приходили фермери та підприємці громади, які добровільно здавали кошти, які потім офіційно перераховувалися виконавцю робіт, – відкрито розповідає пані Людмила. – Визнаю, що варто було менше вірити людям і вимагати, щоб всі кошти одразу клали на рахунок, та просто по-людськи ми спрощували процедуру. Адже, в першу чергу, думали про те, як забезпечити тепло пацієнтам нашої лікарні.

Пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни під час затримання в протоколі відобразили, що, ви­ко­рис­то­ву­ючи своє служ­бо­ве ста­но­ви­ще, по­са­до­ва осо­ба отримала неправомірну вигоду в розмірі 600 до­ла­рів США, обіцяючи позитивне вирішення на сесії селищної ради питання щодо оренди землі для встановлення білбордів. Коли Дмитро Кобильчук, підприємець з Полонного, приніс гроші, під час їх одер­жання голову було затримано «на га­ря­чо­му». Відповідно до ст. 208 КПК Ук­ра­їни, жінку взяли під варту.

Коли ми розмовляли про болючу проблему – опалення в лікарні, Дмитро сам повідомив, що зробить пожертву на добру справу. Проте він поспішає та не має часу в банку вирішувати всі питання, тому просто передасть кошти, – пригадує жінка. – Та поява правоохоронців і звинувачення в корупції стали справжнім шоком для мене.

Голові Грицівської громади вру­чи­ли по­ві­дом­лення про пі­доз­ру у вчи­нен­ні пра­во­по­ру­шен­ня за час­ти­ною 3 стат­ті 368 — Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди служ­бо­вою осо­бою: «Ді­ян­ня, пе­ред­ба­че­не час­ти­ною пер­шою або дру­гою ці­єї стат­ті, пред­ме­том яко­го бу­ла неп­ра­во­мір­на ви­го­да у ве­ли­ко­му роз­мі­рі або вчи­не­не служ­бо­вою осо­бою, яка зай­має від­по­ві­даль­не ста­но­ви­ще, або за по­пе­редньою змо­вою гру­пою осіб, або пов­торно, або по­єд­на­не з ви­ма­ган­ням неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди, — ка­ра­єть­ся поз­бавлен­ням во­лі на строк від п’яти до де­ся­ти ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до трьох ро­ків, з кон­фіска­ці­єю май­на».

Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд об­рав щодо підозрюваної за­по­біж­ний за­хід у виг­ля­ді ареш­ту стро­ком на 2 мі­ся­ці. Було передбачено також вне­сен­ня зас­та­ви в роз­мі­рі близько 170 тисяч гри­вень. Згідно з постановою, на період ведення слідства Людмилу Тіфенбах відсторонили з посади.

Відтоді тривали слідчі дії. Було опитано велику кількість свідків, перевірено всі факти та події, що розгорталися в громаді.

– Я старалася гідно триматися. Мені була важливою та потрібною підтримка з боку моєї сім’ї та жителів громади, які вірили в мою щирість, – говорить Людмила Василівна. – Я завжди високо цінувала довіру людей і можливість розвивати нашу громаду. Я працювала на совість і про це свідчить навіть відзнака, яку отримала під час ведення слідства, – Грамота Верховної ради України.

Дійсно, в 2020 році під час за­сідання Асо­ці­ації міст Ук­ра­їни її ви­ко­нав­чий ди­рек­тор Олек­сандр Сло­бо­жан вру­чив на­го­ро­ди очіль­ни­кам громад об­ласті за значні досягнення у соціально-економічному розвитку та успішній реалізації децентралізаційних процесів.

Вважаю за честь вручити відзнаки кращим з кращих у наших громадах та висловити щирі вітання від Го­ло­ви Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни. Дех­то з вас не є керівниками гро­мад наразі, але це не при­мен­шує ва­ших зас­луг, — на­го­ло­сив Олек­сандр Сло­бо­жан, вручаючи грамоту Людмилі Тіфенбах.

8 лис­то­па­да 2021 року Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд завершив розгляд справи. В результаті було пе­рек­ва­лі­фі­ковано попереднє обвинувачення на стат­тю 369–2 час­ти­ни 2 КК Ук­ра­їни «Злов­жи­ван­ня впли­вом». У ній вказується: «Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди для се­бе чи третьої осо­би за вплив на прий­нят­тя рі­шен­ня осо­бою, упов­но­ва­же­ною на ви­ко­нан­ня фун­кцій дер­жа­ви, або про­по­зи­ція чи обі­цян­ка здій­сни­ти вплив за на­дан­ня та­кої ви­го­ди — ка­ра­ють­ся штра­фом від се­ми­сот п’ят­де­ся­ти до од­ні­єї ти­ся­чі п’яти­сот не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або поз­бавлен­ням во­лі на строк від двох до п’яти ро­ків».

Людмила Тіфенбах, згідно з рішенням суду, має сплатити штра­ф у роз­мі­рі 750 не­опо­дат­ко­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, а саме12750 гри­вень. За умови відсутності оскарження даного рішення, жінка отримає повернення застави.

Добрими намірами вистелена дорога в пекло, – зітхає пані Людмила. – Я прагнула зробити добру справу для громади, а отримала два роки справжнього пекла, коли не знала, як вирішиться моя доля. Наразі можна відкривати нову сторінку життя. І в кожній ситуації я шукаю лише позитив.

Популярні пости