П’ятниця, 27 Січня
Shadow
Головна » Актуально » » На Хмельниччині затримали «кримінального авторитета»

На Хмельниччині затримали «кримінального авторитета»

На Хмельниччині затримали «кримінального авторитета»

Опе­ра­тив­ни­ки уп­равлін­ня стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань у Хмель­ницькій об­ласті Нац­по­лі­ції спіль­но зі слід­чи­ми об­ласно­го уп­равлін­ня СБУ от­ри­ма­ли ін­форма­цію про пе­ре­бу­ван­ня в ре­гі­оні 40-річ­но­го кри­мі­наль­но­го «ав­то­ри­те­та». Йому у лис­то­па­ді 2020 ро­ку на 11 ро­ків був за­бо­ро­не­ний в’їзд на те­ри­то­рію Ук­ра­їни.

Чо­ло­вік, який є гро­ма­дя­ни­ном ін­шої кра­їни, ско­ював тяж­кі зло­чи­ни на те­ри­то­рії об­ласті, за що не­од­но­ра­зо­во був за­суд­же­ний, зок­ре­ма й за не­за­кон­ний пе­ре­тин кор­до­ну. У зв’яз­ку із за­кін­ченням тер­мі­ну від­бу­ван­ня по­ка­ран­ня та з ме­тою не­до­пу­щен­ня ско­єн­ня но­вих кри­мі­наль­них по­ру­шень за рі­шен­ням об­ласно­го уп­равлін­ня міг­ра­цій­ної служ­би кри­мі­наль­но­го «ав­то­ри­те­та» при­му­со­во бу­ло вид­во­ре­но за ме­жі кра­їни із по­даль­шою за­бо­ро­ною в’їз­ду, – йдеть­ся у по­ві­дом­ленні Де­пар­та­мен­ту стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань На­ці­ональ­ної по­лі­ції Ук­ра­їни.

Поп­ри за­бо­ро­ну, 40-річ­ний іно­зе­мець вкот­ре не­за­кон­но пот­ра­пив на те­ри­то­рію кра­їни. Пра­во­охо­рон­ці вста­но­ви­ли міс­це його тим­ча­со­во­го пе­ре­бу­ван­ня та про­ве­ли за­хо­ди для зат­ри­ман­ня.

На­ра­зі злов­мисни­ко­ві по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру за ч. 2 ст. 332–2 (не­за­кон­не пе­ре­ти­нан­ня дер­жавно­го кор­до­ну Ук­ра­їни) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни, а Хмель­ницьким місь­крайон­ним су­дом об­ра­но за­по­біж­ний за­хід у виг­ля­ді три­ман­ня під вар­тою.

В хо­ді слідс­тва опе­ра­тив­ни­ки та слід­чі бу­дуть вста­нов­лю­ва­ти міс­це не­за­кон­но­го пе­ре­ти­ну кор­до­ну та осіб, які спри­яли пі­доз­рю­ва­но­му пот­ра­пи­ти на те­ри­то­рію кра­їни.

За пе­ре­тин дер­жавно­го кор­до­ну Ук­ра­їни осо­бою, якій за­бо­ро­не­но в’їзд на те­ри­то­рію Ук­ра­їни, пе­ред­ба­че­на кри­мі­наль­на від­по­ві­даль­ність у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк від 3 до 5 ро­ків.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.