Середа, 1 Грудня
Shadow
Головна » Актуально » » Розробка проєкту обласної програми «Питна вода Хмельниччини» на 2022–2026 роки: з Шепетівського району подано 63 проєкти

Розробка проєкту обласної програми «Питна вода Хмельниччини» на 2022–2026 роки: з Шепетівського району подано 63 проєкти

Розробка проєкту обласної програми «Питна вода Хмельниччини» на 2022–2026 роки: з Шепетівського району подано 63 проєкти

Напередодні у Хмельницькій обласній раді від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня ро­бо­чої гру­пи з роз­робки про­єк­ту об­ласної прог­ра­ми «Пит­на во­да Хмель­нич­чи­ни» на 2022–2026 ро­ки.

Під час за­сі­дан­ня чле­ни ро­бо­чої гру­пи про­ана­лі­зу­ва­ли понад 215 про­по­зи­цій, які на­дій­шли від районів та те­ри­то­рі­аль­них гро­мад об­ласті для вклю­чен­ня до про­єк­ту но­вої об­ласної Прог­ра­ми на нас­тупні п’ять ро­ків. За­галь­на су­ма фі­нан­су­ван­ня надісланих про­єк­тів складає май­же 994 міль­йони гри­вень, – зазначають в облраді.

Зокрема, з Ше­пе­тівсь­ко­го району на­дій­шло 63 про­по­зи­ції на су­му 123 міль­йони гри­вень, з Кам’янець­-По­діль­сько­го району на­дій­шло 26 про­єк­тів на за­галь­ну су­му май­же 189 міль­йонів гри­вень, а з Хмель­ницького району – 126 про­по­зи­цій на за­галь­ну су­му по­над 681 міль­йон гри­вень.

Популярні пости