Четвер, 20 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Шепетівчанин отримав 25 000 гривень штрафу за побиття перехожої

Шепетівчанин отримав 25 000 гривень штрафу за побиття перехожої

Шепетівчанин отримав 25 000 гривень штрафу за побиття перехожої

Нещодавно Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний су­д Хмель­ницької об­ласті ух­ва­лив ви­рок, згідно з яким шепетівчанин, який був ра­ні­ше су­ди­мим, визнаний винним у вчи­нен­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч. 1 ст. 296 (ху­лі­ганс­тво, тоб­то гру­бе по­ру­шен­ня гро­мадсь­ко­го по­ряд­ку з мо­ти­вів яв­ної не­по­ва­ги до сус­піль­ства, що суп­ро­вод­жу­єть­ся особ­ли­вою зух­ва­ліс­тю) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. Чоловіку призначене покарання у вигляді штра­фу в роз­мі­рі 1500 не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, що скла­дає 25 500 гри­вень. Про це по­ві­до­мляє прес-­служ­ба су­ду.

Злочин стався 21 лис­то­па­да 2020 ро­ку, коли об­ви­ну­ва­че­ний, ру­ха­ючись на ав­то­мо­бі­лі «Honda» в Ше­пе­тів­ці, по­мі­тив 3-х жі­нок, які йшли по тро­ту­ару. Зловмисник вий­шов з ав­то­мо­бі­ля та під­біг до по­тер­пі­лої. В при­сут­ності двох ін­ших жі­нок, під на­ду­ма­ним при­во­дом, ос­кіль­ки ос­танні від­мо­ви­ли­ся сіс­ти в його ав­то­мо­біль, на­ніс по­тер­пі­лій один удар но­гою в ді­лян­ку жи­во­та, внас­лі­док чо­го вона впа­ла на ас­фаль­то­бе­тон­не пок­риття.

Потім він наніс жінці один удар но­гою в го­міл­ку. Внаслідок цього вона отримала ті­лес­не уш­коджен­ня лег­ко­го сту­пе­ня тяж­кості. Піс­ля чо­го у кон­флікт втру­ти­ли­ся Л. та М., які на­ма­га­ли­ся при­пи­ни­ти ху­лі­гансь­кі дії.

Потерпіла подала ци­віль­ний по­зов про від­шко­ду­ван­ня мо­раль­ної шко­ди, який за­до­вільнили та при­судили до стяг­нення з об­ви­ну­ва­че­но­го на ко­ристь по­тер­пі­лої 5 000 грн від­шко­ду­ван­ня мо­раль­ної шко­ди.

Під час су­до­вого за­сі­дан­ня об­ви­ну­ва­че­ний частково визнав свою ви­ну у вчи­нен­ні злочину, ква­лі­фі­ка­цію ін­кри­мі­но­ва­но­го йому ді­ян­ня не ос­по­рив. Також він покаявся та поп­ро­сив ви­ба­чен­ня у по­тер­пі­лої.

Наразі ви­рок за­кон­ної си­ли не наб­рав і мо­же бу­ти ос­карже­ний у Хмель­ницькому апе­ля­цій­ному су­ді.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.