Середа, 19 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Шепетівка планує співпрацювати з Японією у медичній сфері

Шепетівка планує співпрацювати з Японією у медичній сфері

Шепетівка планує співпрацювати з Японією у медичній сфері

Під час шостої сесії Шепетівської міської ради було ухвалено рішення про подачу заявки для участі в японському проєкті «Кусаноне». Він передбачає грантову підтримку медичним закладам. Таким чином, Шепетівська міська рада планує отримати фінансування на модернізацію міської лікарні.

За словами Артура Мовсісяна, заступника міського голови, ре­алі­за­ція такого проєкту дасть мож­ли­вість за гран­то­ві кош­ти отримати су­час­не об­ладнан­ня — відеоендоскопічну сис­те­му, орієнтовною вар­тістю 1 750 800 гри­вень. На­ра­зі в лі­кар­ні використовується ком­плект «Fujinon-ерх-201 N» 2008 ро­ку ви­пус­ку, який є зас­та­рі­лим.

Су­час­ний при­лад дасть змо­гу роз­ши­ри­ти пе­ре­лік пос­луг за програмою ме­дич­них га­ран­тій На­ці­ональ­ної служ­би здо­ров’я (діагностична/з ен­доско­піч­ною ма­ні­пу­ля­ці­єю ко­ло­нос­ко­пія та діагностична/з ендоскопічною ма­ні­пу­ля­ці­єю брон­хоско­пія), збільшити кіль­кість ендоскопічних дос­ліджень, під­ви­щи­ти доступність якіс­ної ді­аг­ности­ки та лі­ку­ван­ня населення гро­ма­ди, — по­ві­до­ми­ли у Ше­пе­тівсь­кій місь­кій ра­ді.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.