Понеділок, 24 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » У Шепетівці судитимуть водія ВАЗа, який спричинив ДТП з травмуванням

У Шепетівці судитимуть водія ВАЗа, який спричинив ДТП з травмуванням

У Шепетівці судитимуть водія ВАЗа, який спричинив ДТП з травмуванням

До Ше­пе­тівсь­ко­го місь­крайон­но­го су­ду Хмель­ницької об­ласті на­дій­шов об­ви­ну­валь­ний акт сто­сов­но міс­це­во­го жи­те­ля, який 14 травня 2020 року порушив ПДР та спричинив зіткнення з іншим автомобілем ВАЗ. Потерпілий водій отримав травми середнього ступеня важкості.

Житель Шепетівки об­ви­ну­ва­чу­єть­ся у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 1 ст. 286 (по­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху та екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­бою, яка ке­рує тран­спортним за­со­бом, що спри­чи­ни­ло по­тер­пі­ло­му се­редньої тяж­кості ті­лес­ні уш­коджен­ня) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. Про це по­ві­до­ми­ла прес-­служ­ба су­ду.

На­га­ду­ємо, що сан­кція ч. 1 ст. 286 КК Ук­ра­їни пе­ред­ба­чає приз­на­чен­ня по­ка­ран­ня у вигля­ді штра­фу від трьох до п’яти ти­сяч не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або вип­равни­ми ро­бо­та­ми на строк до 2-х ро­ків, або ареш­ту на строк до 6-ти мі­ся­ців, або об­ме­жен­ня во­лі на строк до 3-х ро­ків, з поз­бавлен­ням пра­ва ке­ру­ва­ти тран­спортни­ми за­со­ба­ми на строк до 3-х ро­ків.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.