Середа, 1 Грудня
Shadow
Головна » Новини » Надзвичайні » » У Славуті п’яна парочка пограбувала пенсіонерку

У Славуті п’яна парочка пограбувала пенсіонерку

У Славуті п’яна парочка пограбувала пенсіонерку

Шепетівський міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який разом з жінкою пограбував пенсіонерку 10 березня 2020 року у м. Славута. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років. Щодо спільниці злочинця наразі ведеться розслідування.

Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд виз­нав вин­ним 31-річ­но­го жи­те­ля Сла­ву­ти у вчи­нен­ні роз­бою, по­єд­на­но­го з про­ник­ненням у жит­ло (час­ти­на 3 ст. 187 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни), і приз­на­чив йому по­ка­ран­ня — 7 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі з кон­фіска­ці­єю усього на­леж­но­го на пра­ві влас­ності май­на, окрім жит­ла.

Суд встановив, що 10 березня цього року засуджений разом зі своєю спільницею прийшов у приміщення квартири потерпілої, яка проживає з сином. У той момент сина вдома не було. Погрожуючи ножем, зловмисники заволоділи хатнім майном та грошима (13 гривень) і втекли.

Вра­хо­ву­ючи, що об­ви­ну­ва­че­ний хоч і без­по­се­редньо сам не пог­ро­жу­вав по­тер­пі­лій зас­то­су­ван­ням не­без­печно­го для її жит­тя та здо­ров’я на­силь­ства, од­нак не за­пе­ре­чу­вав та­ким пог­ро­зам з бо­ку Ф., ско­рис­тався цим для за­во­ло­дін­ня май­ном по­тер­пі­лих, ви­хо­дя­чи з то­го, що ін­кри­мі­но­ва­ний йому зло­чин є за­кін­че­ним з мо­мен­ту на­па­ду, пра­виль­ність ква­лі­фі­ка­ції його дій за ч. 3 ст. 187 КК Ук­ра­їни у су­ду не вик­ли­кає сум­ні­ву, — кон­ста­тує Шепетівський міськрайонний суд.

Популярні пости